Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli PFRON wspiera osoby niepełnosprawne w samodzielnym funkcjonowaniu. Warto dowiedzieć się, w jaki sposób i w jakich działaniach można uzyskać refundację, czyli częściowy zwrot kosztów związanych z rehabilitacją lub poprawą życia codziennego.

O jaką pomoc można się starać z PFRON?

PFRON wspiera osoby niepełnosprawne w aktywności zawodowej, refundując częściowo składki na ubezpieczenie społeczne, gdy osoba chce prowadzić działalność gospodarczą oraz może otrzymać dotację na podjęcie działalności gospodarczej. Można również uzyskać dofinansowanie oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej albo prowadzenie gospodarstwa rolnego. Pomoc dostają również pracodawcy, którzy mogą skorzystać z dofinansowania wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej lub mogą otrzymać zwrot kosztów stworzenia i dostosowania stanowiska pracy do osoby niepełnosprawnej. Nie są to jedyne możliwości pomocy dla pracodawcy, chcącego zatrudniać osoby niepełnosprawne.

Turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.

Oprócz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych są również inne możliwości. Osoby niepełnosprawne mogą starać się o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, które mają na celu poprawę sprawności, a tym samym jakości życia oraz funkcjonowania w życiu społecznym. Turnus rehabilitacyjny jest zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, dofinansowywaną przez PFRON. Jej celem jest ogólna poprawa Twojej sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie Twoich umiejętności społecznych. Podczas turnusu możesz m. in. nawiązywać i poszerzać kontakty społeczne, rozwijać zainteresowania i uczestniczyć w zajęciach przewidzianych programem turnusu. Z tego powodu turnusy są rodzajem rehabilitacji społecznej.

Dofinansowanie przysługuje osobie z niepełnosprawnością, jeśli ma skierowanie na turnus od lekarza prowadzącego, spełnia kryterium dochodowe, to znaczy osiąga przeciętny miesięczny dochód, który nie przekracza kwoty: -50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę, gdy żyje z kimś we wspólnym gospodarstwie domowym, -65% przeciętnego wynagrodzenia, jeśli mieszka sam. Dofinansowanie turnusu przysługuje maksymalnie raz w roku, przekazywane jest bezpośrednio na rachunek bankowy organizatora turnusu. Dofinansowanie nie może być wyższe od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie (lub pobytu opiekuna) oraz przysługuje tylko wtedy, gdy osoba niepełnosprawna jedzie do ośrodka wpisanego do rejestru, który prowadzi wojewoda.

Poręcze dla niepełnosprawnych i inne środki pomocnicze- jakie są zasady dofinansowania?

Dofinansowanie ma pomóc osobie niepełnosprawnej przy zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, na które zlecenie wystawił odpowiedni lekarz, a których cena jest wyższa od limitu dofinansowania określonego przez ministra zdrowia. Przedmioty ortopedyczne to przyrządy niezbędne do samodzielnego funkcjonowania, na które zlecenie wystawia lekarz, np. protezy, kule, wózek inwalidzki. Środki pomocnicze to przedmioty, które w znacznym stopniu ułatwiają funkcjonowanie w środowisku społecznym lub wręcz to umożliwiają. Zlecenie na nie wystawia lekarz. Są to np. pomoce optyczne dla niedowidzących, aparaty słuchowe, cewniki, poręcze dla niepełnosprawnych. Jest również możliwość otrzymania dofinansowania do remontu łazienki, w której również potrzebne są wszelkie uchwyty lub poręcze dla niepełnosprawnych oraz niezbędne prace remontowe, mające na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania. Aby otrzymać dofinansowanie, należy złożyć wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Warto wiedzieć, że PFRON może również dofinansować osobie niepełnosprawnej sprzęt rehabilitacyjny, jeśli spełnia odpowiednie warunki. Wszystkie informacje na temat warunków udzielania dofinansowań można znaleźć w Internecie.